306-652-3344
321 4th Avenue N, Saskatoon, SK S7K 2L8

Arthur Rose Cleaners

306-652-3344 arthurrosedrycleaners@sasktel.net
321 4th Avenue N
Saskatoon, SK S7K 2L8

Dry Cleaning Hours:

Monday - Friday: 7:30am - 7:00pm
Saturday: 9:00am-6:00pm
Sundays: CLOSED

Tailor Shop Hours:

Monday - Friday: 7:30am - 4:00pm
Saturday: CLOSED
Sundays: CLOSED